Algemene voorwaarden

Definities

1. Vidacom: Het bedrijf Vidacom, gevestigd te Groningen onder KVK nr. 72243473,

2. Klant: degene met wie Vidacom een overeenkomst is aangegaan,

3. Partijen: Vidacom en klant samen,

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt,

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vidacom,

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze veerwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit,

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Vidacom hanteert zijn in euro 's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals parkeerkosten, administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen,

2. Alle prijzen op die Vidacom hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vidacom te allen tijde wijzigen,

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Vidacom niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen,

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wenselijke regeling,

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Vidacom vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren,

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Vidacom, geldend voor de periode waarin bij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen,

7. Indien partijen voor een dienstverlening door Vidacom een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen,

8. Vidacom is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken,

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Vidacom de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is,

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt,

11. Vidacom heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen,

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vidacom prijsaanpassingen meedelen aan de klant,

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Vidacom op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging,


Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vidacom gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij ten gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend,

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vidacom,

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Vidacom zijn verplichtingen opschonen totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan,

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Vidacom op de klant onmiddellijk opeisbaar,

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vidacom, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vidacom te betalen,

 

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Vidacom gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten,

2. Vidacom roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling,

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Vidacom, tenzij partijen hierover andere afspraken maken,

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant,

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schonen,

 

Retentierecht

Vidacom kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Vidacom heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld,

Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Vidacom,

Vidacom is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht,

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vidacom te verrekenen met een vordering op Vidacom,

Eigendomsvoorbehoud

 

1. Vidacom blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Vidacom op grond van wat voor met Vidacom gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming,

2. Tot die tijd kan Vidacom zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen,

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren,

4. Indien Vidacom een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Vidacom het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen,

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te

houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

a. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

b. zaken van Vidacom die bij de klant aanwezig zijn

c. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd,

2. De klant geeft op eerste verzoek van Vidacom de polis van deze verzekeringen ter inzage,

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verrekening zou worden gedekt,

 

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant,

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant,

 

Montage/Installatie

Hoewel Vidacom zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval opzet of grove schuld,


Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vidacom enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen,

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal,

3. De garantie geldt niet in het gevat van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld,

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt,

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Vidacom voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit,

2. Vidacom heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden,

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voerschot door de klant,

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Vidacom tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Vidacom tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant,

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Vidacom,

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit,

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Vidacom de betreffende bescheiden,

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Vidacom redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant,

 

Duur van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege,

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn, Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Vidacom schriftelijk in gebreke stellen,

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Vidacom tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vidacom geleverde producten en/of diensten,

 

Klachten

1. De klant dient een door Vidacom geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen,

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vidacom daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen,

3. Consumenten dienen Vidacom uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen,

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Vidacom in staat is hierop adequaat te reageren,

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen,

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vidacom gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen,

 

Ingebrekestellingen

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vidacom,

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vidacom ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt,

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Vidacom een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vidacom verschuldigd zijn,

 

Aansprakelijkheid Vidacom

1. Vidacom is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid,

2. Indien Vidacom aansprakelijk is voor enige schade, is bet slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uit' uitvoering van een overeenkomst,

3. Vidacom is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden,

4. Indien Vidacom aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting,

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vidacom vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek,

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vidacom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt,

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vidacom niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vidacom in verzuim is,

3. Vidacom heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Vidacom kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen,

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vidacom in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vidacom kan worden toegerekend in een van de wil van Vidacom onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Vidacom kan worden verlangd,

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen,

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Vidacom 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vidacom er weer aan kan voldoen,

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden,

5. Vidacom is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voerdeel geniet,

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan,


Wijziging algemene voorwaarden

1. Vidacom is gerechtigd deze algemene veerwaarden te wijzigen of aan te vullen,

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd,

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vidacom zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken,

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen,

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vidacom,

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek,

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan,

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vidacom bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had,

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, De Nederlandse rechter in bet arrondissement waar Vidacom is gevestigd' praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 1 januari 2019