Privacy verklaring Vidacom

Ik vind jouw privacy belangrijk. 


Vidacom hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vidacom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteren.


Als Vidacom ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vidacom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinden;

-Communicatie over de afspraken, vragen, informatie en/of uitnodigingen;

-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

-Het gebruik van het emailadres voor correspondentie en eventueel een nieuwsbrief.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vidacom de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-(Zakelijk) Telefoonnummer;

-(Zakelijk) E-mailadres;

-Adresgegevens.


Jouw persoonsgegevens worden door Vidacom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vidacom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Het jou informeren d.m.v. nieuwsuitingen.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief of de aanmelding voor een e-book;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vidacom de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-E-mailadres.


Jouw persoonsgegevens worden door Vidacom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan een derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-Het maken van een back-up van de agenda en contacten in de iCloud.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Vidacom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Cookies

Vidacom wil op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maakt Vidacom op de website gebruik van verschillende soorten cookies. Vidacom plaatst bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruikt Vidacom analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Vidacom van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

-Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;

-Mijn eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik jou hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als je naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op!


Contactgegevens

Vidacom

Nijensteinheerd 261

9736 TT Groningen

info@vidacom.nl